Ungdomsstipendium

För unga som vill jobba för ett Sverige fritt från rökning & snus

Psykologer mot Tobak har inrättat en stipendiefond för unga. Tobaksstopp.nu – Ungdomsstipendium syftar till att stötta fler unga att intressera sig för och engagera sig i tobaksfrågan. Ungdomar kan söka och det är också möjligt att tipsa Psykologer mot Tobak om ungdomar som skulle kunna vara aktuella för ett stipendium. Stipendiet innebär att mottagaren får ett ekonomiskt bidrag för att täcka kostnader som kan uppkomma i arbetet och får en mentor från Psykologer mot Tobak som stöd och bollplank.

Stipendiet 2017 går till elever i åk 8, Kanalskolan i Skellefteå. Priset är 5 000 kr plus 4000 kr som bidrag till resan för att ta emot stipendiet. Eleverna är elevambassadörer inom ramen för Tobaksfri Duo, ett tobaksförebyggande program som bygger på kontraktsskrivning med ungdomar för att de inte ska börja med tobak. Eleverna bildar en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Elevambassadörerna arbetar med många aktiviteter som teater, tävlingar och fimpplockning, som utöver nyttan även skapar glädje och sammanhållning på skolan. Stipendiet ska stärka elevambassadörernas aktiviteter i skolan under läsåret 2017/2018. Elevernas namn är Tilda Sundbom, Agnes Sjöstedt, Alfred Nyström, Matilda Saalo och Elvira Burman, och de stöttas av fritidsledare Ann-Sofie Lindqvist, ann-sofie.m.lindqvist@skelleftea.se, 073-0780874.

Beslut om vem eller vilka som ska få stipendiet fattas av styrelsen för Psykologer mot Tobak och kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag för att få stipendium 2018 är 31 maj, och besked om vem som vunnit 2018 lämnas i samband med höstterminens start.

Kriterier för att söka stipendium

  • Du/ni har påbörjat eller planerar ett projektarbete för att motverka tobaksbruk. Det kan också gälla ett påbörjat projekt som ska utvecklas.
  • Enskilda ungdomar, grupper av ungdomar, skolklasser och föreningar som inte har tobaksförebyggande arbete som huvudfråga kan söka.
  • Samtliga ungdomar ska vara maximalt 20 år gamla under ansökningsåret.

Exempel på arbeten ungdomar kan få stipendium för

  • informationsarbete för att öka kunskaperna om tobak hos individer och grupper
  • opinionsarbete för att påverka politiker, beslutsfattare m.fl. att ta ställning mot tobak
  • arbete för att få fler att sluta använda tobak
  • arbete för att öka engagemanget och intresset hos andra för att arbeta mot tobak
  • andra aktiviteter och insatser som har som syfte att bidra till ett Sverige fritt från rökning och snus.

För frågor om stipendiet och ansökan kontakta 

Vidar Albinsson vidar.albinsson@hassleholm.se

Ansökningsformulär

Vill du jobba för ett Sverige fritt från rökning och snus? Tobaksstopp.nu – Ungdomsstipendium syftar till att stötta fler unga till att engagera sig och intressera sig för tobaksfrågan.

* ObligatorisktSKRIV UT SIDAN