Styrdokumenten

Kunskap om vad som står i tobakslagen och andra dokument styr det tobaksförebyggande arbetet och ger en stabil grund. I tobakslagen står t ex i § 2:1 att ”Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem…”

Både WHO:s Tobakskonvention och FN:s Barnkonvention säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och en tobaksfri uppväxt.

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen Lgr 11 beskrivs rektors ansvar för att eleverna får undervisning om riskerna med tobak och andra droger.