Arbeta för att ungdomar inte ska börja

Barns och ungdomars inställning till tobak formas under uppväxten. Det sker genom påverkan från flera olika håll – t ex föräldrar, syskon, kamrater, lärare och andra vuxna, genom media och reklam. Tobaksindustrins negativa inflytande är starkt.

För att minska barns och ungas tobaksbruk behövs därför övergripande insatser som handlar om att minska tobakens plats i samhället. Som komplement behövs också förebyggande arbete riktat till individer; både barn, ungdomar och vuxna. 

Här hittar du information om lagstiftning och annat som styr det tobaksförebyggande arbetet, tips på material och länkar till organisationer som arbetar mot ungas tobaksbruk.

Arbeta för att ungdomar inte ska börja

Styrdokumenten

Kunskap om vad som står i tobakslagen och andra dokument styr det tobaksförebyggande arbetet och ger en stabil grund. I tobakslagen står t ex i § 2:1 att ”Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem…”

Både WHO:s Tobakskonvention och FN:s Barnkonvention säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och en tobaksfri uppväxt.

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen Lgr 11 beskrivs rektors ansvar för att eleverna får undervisning om riskerna med tobak och andra droger.

Tobaksförebyggande arbete i skola och förskola
SBU-rapport 2015

SBU har publicerat rapporten Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga (SBU-rapport nr 243). Lagstiftning och priser är ett förhållandevis starkt verktyg i att minska tobaksbruket bland unga. Skolbaserade program som är specifikt utvecklade för tobaksprevention sägs kunna försena tobaksdebut två år och webbaserade program som bygger på motiverande samtal MI och som riktas mot rökning hos ungdomar kan försena rökdebut och minska rökning vid uppföljningstider på ett år.

Regeringens rapport om vilka metoder för tobaksförebyggande arbete man anser har vetenskapligt stöd.

Sotis

Sotis är en modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen. Det kan användas både i samband med rutinmässiga hälsokontroller/hälsosamtal och spontanbesök. Modellen har utvecklats utifrån ett vetenskapligt underlag och använder en blandning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Modellen består av strukturerade, korta och upprepade insatser som skräddarsys efter elevens erfarenhet av tobak.

I Sotis finns tre så kallade "spår".
1. Spår 1, tobaksfri elev
2. Spår 2, elev som experimenterar med tobak
3. Spår 3, elev som använder tobak

Resultaten av en utvärdering tyder på att Sotis kan ha en gynnsam inverkan på kort sikt för elever med aktuellt tobaksbruk. När den användes systematiskt (t.ex. inom rutinmässiga hälsokontroller av elever) kunde positiva effekter konstateras även på skolnivå, särskilt en minskning av dagligrökning. Samtalsmodellen främjade en öppen och avspänd dialog med eleverna och gav personalen en bra struktur och trygghet i samtalet.

En manual för Sotis   Manual Sotis 2017-05 (427 KB) 
Rapport och utvärdering om Sotis   Rapp. Sotis 2010 (775 KB)

Klicka här för att ta del av fem utbildningsfilmer om Sotis. Filmerna är utvecklade av Psykologer mot Tobak i samarbete med Hälsoäventyret i Uppsala. Om du vill se filmerna på helskärm, klicka på YouTube på respektive film.

Från Skolverket

Från Folkhälsomyndigheten

Från A Nonsmoking Generation 

NSG har utvecklat hemsidan www.tobaksnolla.se om tobakspreventivt arbete för skolor, fritidsgårdar, föreningar och föräldrar där mycket av allt det material och länkar som finns är samlat. Ett exempel: Tillsammans mot tobak – en handledning för skolan. Ladda ner här

Annat material

Tobakspolicy i skolan - en litteraturöversikt från Stockholms Läns Landsting 2013  Rapp.Tobakspolicy i skolan SLL 2013 (392 KB)    

Från Drugsmart: ANDT på schemat. Metodmaterial för lärare


Kontraktsmetoder

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad metod för att förebygga tobaksbruk bland unga från Västerbottens Läns Landsting. Handledningen och annat material som stöd för arbetet finns att beställa via hemsidan www.tobaksfri.se, eller av

Riksförbundet Kontraktsmetoden (f.d SMART) ett nätverk för olika verksamheter och organisationer som arbetar drogförebyggande med någon variant av kontrakt som en del i metodiken.

Unga drogförebyggare är en ideell organisation av unga som jobbar drogförebyggande. 

Se även hemsidan www.familjekontrakt.se

Metod för att arbeta med föräldrar

Effekt

Tandvården

Tandvården träffar alla ungdomar. Flera landsting har samarbetat med tandvården i primärprevention till ungdomar, till exempel Västerbotten där tandvården har varit aktiv i spridningen av metoden Tobaksfri duo samt Uppsala, där tandvården har arbetat med motiverande samtal om tobak riktat till ungdomar, i båda fallen med goda resultat.

Tandvård mot Tobak har tagit fram en film för ungdomar på temat rökning och munhälsa, "Röster om rökning". Till filmen finns en parlör. Gå till film och parlör

Tala om tobak – ett material och utbildning riktat till Tandvården i deras tobaksförebyggande arbete med barn och unga. Kontakt

Ungdomsmottagningarna

Sambandet mellan nikotin och andra droger gör att rådgivning om tobak bör vara självklar på ungdomsmottagningarna liksom att hänvisa vidare till primärvården eller Sluta röka-linjen vid behov av tobaksavvänjning. Barnmorskor vid ungdomsmottagningarna har tillfälle att rekommendera flickor att sluta röka vid rådgivning om p-piller. Ungdomsmottagningarna i flera län arbetar med tobaksrådgivning, bland annat Östergötland och Västerbotten.

Tobaksavvänjningsstöd för unga, klicka här

Material, filmer, rapporter, faktablad

  • Rapporten Nilsson M. Tonåringar om Tobak. Kunskaper, vanor och attityder. Folkhälsomyndigheten. 2010.   Rapp. Tonåringar om tobak 2010 (3444 KB)
  • Filmen Tobakens barn en prisbelönad dokumentärfilm av Sven Irving som visar på tobaksindustrins cyniska agerande i länder där tobak odlas. Kan beställas via Filmcentrum
  • En film om cannabis producerad av Tandvård mot Tobak 2013 med stöd av Folkhälsomyndigheten.
  • Snacka går ju! Ett material med övningar kring livsstilsfrågor med speciellt fokus på tobak. Redaktör: Maria Nilsson, Västerbottens läns landsting, 2006. Beställ av
  • www.mobilisering.nu är en drogpreventiv sajt för ungdomar från Jämtland, som innehåller en del interaktiva tester.
  • www.umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, har information om tobak
  • Affischer som passar i miljöer där ungdomar vistas
     Affisch Utseendet (241 KB)  Affisch Sluta röka (1193 KB)  Affisch Tänkvärt (882 KB)