Tandvården

Tandläkaren och tandhygienisten kan påvisa synliga skador av både snus och rökning i munnen på ett tidigt stadium, viket ger goda möjligheter att motivera patienter till tobaksstopp.

Tandvården har starka incitament att försöka motivera patienter att sluta röka eftersom rökningen dels har så stor betydelse för uppkomsten av tandlossning (parodontit) och dels eftersom tandstensborttagning, puts och polering, inte har önskad effekt för rökare. Därför är det naturligt att man i tandvården frågar om och registrerar tobaksvanor samt ger en kort rådgivning både till friska patienter och till parodontalpatienter.

Det är en stor fördel om rökare som motiverats till rökstopp inom tandvården till exempel på grund av tandlossning också kan erbjudas avvänjning inom tandvården. Tillfället till påverkan är unikt när patienten har förstått sambandet mellan rökningen och tandlossning och inser att rökstopp är en avgörande förutsättning för att till exempel ett operativt ingrepp i munnen ska lyckas.

Tandvården har generellt i dag svårt att hjälpa sina egna patienter att sluta röka och snusa bland annat på grund av avgiftssystemet. Att få tobaksavvänjning på den tandvårdsklinik där man behandlas kostar betydligt mer för patienten än att få samma hjälp inom primärvården även om det är samma huvudman som ger vården. 

Några landsting ersätter vårdgivarna inom tandvården för tobaksavvänjning på samma sätt som för nödvändig tandvård; 2011 gäller detta i Blekinge, Västerbotten, Värmland och Östergötland.

Sluta röka – Tandvården
Tandvården – sluta röka

Tandvården träffar dessutom alla ungdomar. Flera landsting har samarbetat med tandvården i primärprevention till ungdomar, till exempel Västerbotten där tandvården har varit aktiv i spridningen av den så kallade kontraktsmetoden Tobaksfri Duo samt Uppsala, där tandvården har arbetat med motiverande samtal om tobak riktat till ungdomar, i båda fallen med goda resultat.

Läs mer på Tandvård mot Tobaks hemsida
Enkla råd om tobak i tandvården Enkla råd om tobak i tandvården (66 KB)
Motiverande samtal MI. Praktisk handbok för tandvården. Holm Ivarsson B, Sjögren K. Uppl 3 2016. Beställ här.