Skadlighet och skadliga ämnen

Man vet inte säkert vad EC innehåller eftersom det skiljer mellan märken och produktutvecklingen är mycket snabb. Utöver nikotin kan EC innehålla smakämnen och ett 30-tal kemikalier, och såväl smaksättningarna som upphettningsprocessen kan skapa  farliga ämnen (61, 82).

Amerikanska forskare har analyserat EC av ett stort märke och med olika tekniker undersökt vad ångan kan innehålla (11). I EC sker ingen förbränning. Istället hettas e-vätska upp med hjälp av ett batteri och ånga bildas som användaren andas in. Forskarna fann större partiklar av silikat, tenn, silver, järn, nickel och aluminium samt små nanopartikar av tenn, krom och nickel. Man har även funnit skadliga och cancerogena ämnen, främst tobaksspecifika nitrosaminer, men också till exempel formaldehyd, acrolein, arsenik, dietylenglykol, krom och bly i EC.

I Japan har forskare konstaterat att röken från EC innehåller cancerframkallande ämnen, t.ex. acetaldehyd och formaldehyd – det senare ämnet ibland i högre halter än i konventionella cigaretter (16). Man tror att användning av EC kan öka risken för bland annat högt blodtryck, astma, KOL, lunginflammation, hjärtarytmier och hjärtsvikt (16, 53, 54, 61, 73), men det kan ta många årtionden innan man säkert kan slå fast vilka långtidseffekter på hälsan EC har. En del av de tungmetaller som har identifierats i EC är kända för att orsaka skador och sjukdomar i andningsvägarna.

På European Respiratory Society’s (ERS) kongress 2014, med 22 000 deltagande lungspecialister, presenterades dels forskning på möss som visade ett samband mellan EC, astma och lungemfysem och dels forskning som visar att EC kan orsaka liknande förändringar i lungorna som konventionella cigaretter (57). ERS stödjer därför inte användning av EC. Senare forskning har visat att EC såväl med som utan nikotin skadar lungcellerna, bl.a. ämnena nikotin och acrolein (28). Många av de smakämnen som används i EC är helt otestade när det gäller skadlighet av att dra ner dem i lungorna i upphettad form (46). Upphettningen till höga temperaturer med hjälp av starka batterier tros öka koncentrationen av farliga ämnen (46, 54). Särskilt söta tillsatser, som körsbärs- och jordgubbssmak, men också till exempel popcorn och kanel, kan orsaka irritation och inflammation i luftvägarna (53, 54). En studie som undersökte patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), en sjukdom som ofta orsakats av rökning, visade att symtomen snarare förvärrades när patienterna gick över till EC (81).

Forskning från Karolinska Institutet som publicerades i maj 2017 har visat att EC skadar blodkärlen - nikotinet gör dem mindre elastiska.

Tonåren är en kritisk period i hjärnans utveckling och tillförsel av nikotin kan ge bestående förändringar i hjärnans belöningssystem och bland annat öka risken för försämrad impulskontroll, uppmärksamhet, minne och kognition, samt ångest, depression och beroende av tobak, alkohol och droger (61).

Förutom allvarliga munskador orsakade av exploderande e-cigaretter så kan den orala hälsan påverkas negativt av e-cigaretternas ånga. Munnens celler kan reagera på e-vätskan på ett sätt som i sin tur kan leda till skador på tandkött, tandlossning och muncancer (77). E-vätskorna ofta socker vilket ytterligare kan ha en negativ påverkan på den orala hälsan (78), och EC-bruk hos tonåringar har också visats öka risken för skador på tänder, och mun (79).

Nikotin under graviditet kan resultera i ökad risk för flera oönskade konsekvenser för barnet som plötslig spädbarnsdöd, förtida födsel, nedsatt uppmärksamhet, försämrad kognition och språkutveckling samt övervikt (53, 61).

En engelsk rapport har dragit slutsatsen att EC är 95 % mindre farliga är konventionella cigaretter (38), något som dock snabbt blev kraftigt ifrågasatt av andra forskare i den ansedda tidskriften Lancet. Kritikerna menar att man inte kan dra några sådana slutsatser på grund av brist på långtidsstudier, att så många röker konventionella cigaretter parallellt med EC (eller nyligen har rökt), att många studier är av låg kvalitet, att studier visar motstridiga resultat, att många studier har intressekonflikter med industrin och att produktutvecklingen går mycket snabbt (73). Forskare framhåller att det inte är meningsfullt att tala om hur skadlig EC är eftersom skadligheten beror inte bara på märke och parti utan också på till exempel smaktillsats, upphettning, e-cigarettens konstruktion, hur smutsig och använd den är, metoden att inhalera och andra ännu okända faktorer (73).

Läs mer här om skador av nikotin. 

Barbro Holm Ivarsson i samarbete med Agneta Hjalmarson, senast ändrad 2018-06-03.