Tobaksprevention


Arbeta för att ungdomar inte ska börja

Tack vare det tobakspreventiva arbetet som pågått under lång tid i Sverige har andelen rökare stadigt minskat sedan 1980-talet, både bland ungdomar och vuxna. Andelen snusare har inte förändrats lika mycket, utan har legat på samma nivå och snusning har varit mycket vanligare bland män än bland kvinnor. Under de senaste åren har nya tobaks- och nikotinprodukter börjat säljas, både i butiker men framförallt på nätet. Några av dessa produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vitt snus (nikotinsnus) har blivit mycket populära bland barn och unga och andelen som använder produkterna ökar oroväckande, särskilt bland unga kvinnor. Barn och unga är särskilt känsliga för att bli beroende av nikotin och de behöver därför skyddas från att börja använda alla typer av tobaks- och nikotinprodukter.


Barns och ungdomars inställning till tobak och nikotin formas under uppväxten. De påverkas av föräldrar, syskon, kompisar, lärare och andra vuxna genom sociala media. Tobaks- och nikotinindustrins negativa inflytande är starkt.


För att minska barns och ungas bruk av tobaks- och nikotinprodukter behövs både övergripande insatser såsom lagstiftning och annan reglering men även förebyggande arbete riktat till enskilda individer. 

 

Psykologer mot Tobak har tagit fram material som kan användas som stöd i arbetet för tobaks- och nikotinfrihet riktat till barn och unga. Bland annat informationsmaterial i A4-format samt en kunskapsöversikt om tobak och unga.


Just nu pågår en kampanj som syftar till att uppmärksamma politiker och allmänheten på hur viktigt det är att hjälpa barn att säja nej till ett nikotinberoende. Kampanjen är framtagen av Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer där Psykologer mot tobak ingår.

Lagar för alla barns framtid Nikotinfri framtid: Hjälp barn att säga NEJ! - Din underskrift är viktig. (lagarforallabarnsframtid.se)

Vill du lära dig mer om tobaksprevention finns mer information här: