Kvalitet

EC är på intet sätt att anse som en säker konsumentprodukt, trots att tillverkarna många gånger försöker ge sken av att produkten är medicinskt kontrollerad. Det finns inga standards för innehållet, ingen kvalitetskontroll eller någon tillsynsmyndighet.

De viktigaste ingredienserna är propylenglykol, glycerin, vatten, nikotin och smaktillsatser (9). Propylenglykol och glycerin och en del av smakämnena används i t.ex. mat och mediciner, men man vet inte mycket om hur dessa ämnen påverkar kroppen vid inhalering i upphettad form. Det förstnämnda ämnet är luftvägsirriterande och har vid upphettning och inandning visats orsaka bland annat irritation av ögon, hals och luftvägar samt utveckling av astma, eksem, allergi och nedsatt lungfunktion

EC håller mycket ojämn kvalitet, även hos en och samma tillverkare, och många produkter ger vilseledande information om innehållet. Nikotin hittas i många produkter som uppgetts vara nikotinfria men det finns även exempel på motsatsen.

Många explosioner av EC med ibland svåra personskador har förekommit (61), och i Storbritannien har rapporterats om mer än 100 bränder i samband med laddning av batterier till EC (9, 31).
Internationella flygregler förbjuder passagerare och kabinpersonal att flyga med EC i incheckat bagage. Orsaken är ett flertal händelser där EC startat bränder i lastutrymmen på passagerarflygplan.