Vad kan vi göra för dig?

Psykologer mot Tobak vill vara en kunskapsbank för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare i tobakspreventiva frågor.

Vi svarar på frågor, ger kostnadsfri telefonhandledning och anordnar ibland studiedagar för våra medlemmar. Ta kontakt med oss i styrelsen och berätta om dina behov så försöker vi hjälpa dig.

Psykologer mot Tobak är samtidigt en expertorganisation som fungerar som rådgivare till myndigheter och praktiker i hela landet, tar fram kunskapsöversikter och utvecklar material och anordnar konferenser och seminarier. Vi leder arbetet med Yrkesföreningar mot Tobaks standard och kvalitetssäkringsarbete av diplomutbildningar i tobaksavvänjning.

Psykologer mot Tobak arbetar även med lobbying och opinionsbildning i tobakspreventiva frågor.