Vad kan du göra?

Psykologens, beteendevetarens, socionomens och folkhälsovetarens roll i det tobakspreventiva arbetet

Stödja de människor man möter i sitt dagliga arbete

En stor del av de människor som psykologer, socionomer och beteendevetare träffar är i olika avseenden utsatta grupper och andelen tobaksbrukare bland dessa är ofta hög. Genom att ta upp frågan, kort belysa betydelsen av tobaksstopp, utforska motivation samt vid behov ge eller hänvisa till tobaksavvänjning kan vi som professionella ge stöd.  

Erbjuda utbildning och handledning till andra som arbetar tobakspreventivt.

Utveckla metoder för olika grupper av tobaksbrukare

Genom psykologers och andra beteendevetares kunskap om beteendeförändring och psykologiska faktorers inflytande på tobaksbruket och den process som det innebär att sluta kan de bidra till dels en individualisering av tobaksavvänjningsmetoder till individers behov och dels en anpassning till olika yrkesgruppers möjlighet att kunna påverka eller ge hjälp.

Forskning och utveckling inom det beteendevetenskapliga området, till exempel attitydpåverkan för att förhindra att ungdomar börjar röka/snusa och utveckling av metoder för avvänjning.

Folkhälsovetarens breda roll

Folkhälsovetare har en bred utbildning och kan inneha olika roller i samhället med varierande arbetsområden. Från den strategiska rollen på kommunen till hälsosamtal med individer på företagshälsovården till forskaren som skapar evidens kring nya preventionsmetoder. Det innebär att det finns många ingångar till att arbeta med tobaksfrågan. Som folkhälsovetare har du därför i regel stor möjlighet att påverka i tobaksfrågan.