Uppdaterad statistik

Vi har uppdaterat statistiken över användning av tobak hos ungdomar utifrån CAN:s nya undersökning av skolelevers drogvanor. Tobaksanvändningen bland niondeklassare har minskat påtagligt under 2000-talet. I årets undersökning klassificerades 11% som rökare och 7% som snusare, vilket är ungefär samma nivåer som förra året. I gymnasiet har andelen rökande elever minskat sedan 2012 och i årets undersökning uppgav 23% att de rökte medan 14% uppgav att de snusade. Den nedåtgående trenden i tobaksanvändningen tycks dock ha stannat av något och framförallt har andelen snusare legat på en förhållandevis stabil nivå under de senaste åren i båda årskurserna. Vidare uppgav 32% i årskurs 9 och 41% i gymnasiets år 2 att de någon gång använt e-cigaretter, vilket är en signifikant ökning sedan frågan inkluderades i undersökningen 2014. I årskurs 9 uppgav 17% och 28% i år 2 på gymnasiet att de någon gång provat att röka vattenpipa - vilket är en halvering sedan man började mäta 2009. Både i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 svarade över 60% av rökarna att de ville sluta. Bland pojkarna, både i årskurs 9 och i gymnasiets år 2, var det drygt en tredjedel av snusarna som svarade att de ville sluta medan motsvarande andel var 50% bland flickorna i båda årskurserna.

Källa: CAN, skolelevers drogvanor 2018
Enligt nationella folkhälsoenkäten som genomförs av folkhälsomyndigheten har dagligrökningen sedan 2016 minskat från 9 till 7 procent i den vuxna befolkningen medan snusningen i stort legat stilla. Gällande e-cigaretter så använder 1% dem dagligen och lika många använder e-cigaretter då och då.

Källa: Folkhälsomyndigheten, nationella folkhälsoenkäten 2018.

PmT har samlat denna och annan statistik på vår sida för statistik.